Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky

Poslední aktualizace: duben 2019

1. Obecné informace

(1) Naše dodávky, služby a nabídky jsou prováděny výhradně na základě těchto Všeobecných dodacích a platebních podmínek (dále jen „VOP“); neuznáváme žádné obchodní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi VOP nebo se od nich odchylují, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše VOP platí také v případě, že doručujeme kupujícímu bez jakýchkoli výhrad, ačkoli jsme si vědomi podmínek kupujícího, které jsou v rozporu s našimi VOP nebo se od nich odchylují.
(2) Naše VOP platí pouze pro podnikatele (§ 14 německého občanského zákoníku – BGB), právnické osoby veřejného práva a zvláštní fondy veřejného práva („öffentlich-rechtliches Sondervermögen“).

2. Uzavření Smlouvy; Smluvní dokumenty

(1) Naše nabídky podléhají potvrzení a jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně uvedeny jako závazné. Objednávka zboží kupujícího je považována za závaznou nabídku ke smlouvě. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout tuto nabídku k uzavření smlouvy do jednoho týdne od obdržení. Po tuto dobu je kupující vázán svou objednávkou. Smlouva se považuje za uzavřenou naším potvrzením (potvrzením objednávky). V případě okamžité dodávky nahrazuje naše dodávka potvrzení objednávky.
(2) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat naše potvrzení objednávky, zda je správné a úplné, a musí nás bez zbytečného odkladu informovat o případných nesrovnalostech mezi objednávkou a potvrzením objednávky. V případě nesrovnalostí s jeho objednávkou se tyto nesrovnalosti považují za schválené kupujícím, pokud kupující bez výhrad přijme naši dodávku.
(3) Výkonové charakteristiky uvedené v katalozích a objednávkách, jako jsou obrázky, výkresy atd., je třeba považovat pouze za přibližné. Tyto informace zejména nepředstavují žádné záruky nebo ujištění („Zusicherungen“) a nezbavují kupujícího povinnosti provádět vlastní testy nebo zkoušky.
(4) Naši prodejci nejsou oprávněni uzavírat další dohody nebo dávat záruky, které přesahují obsah písemné smlouvy nebo těchto VOP.
(5) Kupující odpovídá za správnost, správnost a úplnost údajů své objednávky a všech svých objednávkových dokumentů, zejména těch, které se týkají výkresů, jakož i technických údajů a vzorků. Ústní specifikace, včetně těch, které se týkají dodatků a úprav poskytnuté dokumentace a údajů, vyžadují písemné potvrzení.

3. Ceny; Platební podmínky

(1) Naše ceny jsou ceny v EUR. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, jsou naše ceny FCA (podle Incoterms 2010 nebo v jejich příslušném znění platném v době) z našeho závodu v Porta Westfalica plus náklady na balení a v té době platná daň z přidané hodnoty.
(2) Naše ceny nezahrnují náklady na instalaci, uvedení do provozu a montáž ani náklady na balení, dopravu, poštovné a pojištění.
(3) Vyhrazujeme si právo přiměřeně upravit naše ceny v případě, že dojde ke zvýšení nebo snížení nákladů, které nelze přičíst nám, zejména z důvodu nákladů na materiál, zvýšení cen surovin nebo pomocných materiálů, mezd a platů, dopravného nebo veřejných poplatků, je-li mezi datem uzavření smlouvy a dodáním nebo poslední dílčí dodávkou interval delší než tři měsíce. V tomto případě se náklady sníží a nárůsty budou započteny. Na žádost kupujícího předložíme důkazy o těchto změnách nákladů.
(4) Dodávky a služby nad rámec objednávky budou - po konzultaci s kupujícím - fakturovány samostatně.
(5) Platby se provádějí bezhotovostně a zdarma bez jakýchkoliv srážek. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, naše faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury a obdržení faktury. V případě, že byla sjednána platba předem, začíná dodací lhůta běžet až po obdržení celé fakturované částky.
(6) Navzdory nesouhlasným ustanovením kupujícího jsme oprávněni započítat platby kupujícího nejprve se staršími pohledávkami splatnými vůči kupujícímu; o jakémkoli typu započtení budeme kupujícího informovat. V případě, že již nějaké náklady a úroky vznikly, jsme oprávněni započítat platbu nejprve s náklady, poté s úroky a nakonec s hlavní službou.
(7) Platby jsou považovány za uhrazené pouze v případě, že můžeme s částkou disponovat.
(8) V případě prodlení kupujícího s platbou platí v plném rozsahu zákonná ustanovení.
(9) Kupující není oprávněn zadržet platby na základě protinároků nebo kompenzačních protinároků, pokud tyto protinároky nebyly námi uznány, nejsou zpochybněny nebo nebyly prokázány pravomocným rozhodnutím soudu, proti kterému se nelze odvolat (res judicata). . Protinároky kupujícího existující nebo vyplývající z téže smlouvy na vady nebo neplnění a/nebo nedokončené nebo neúplné plnění však zůstávají nedotčeny.

4. Sériové dodávky, dlouhodobé a odvolací smlouvy

(1) Smlouvy bez omezení podléhají řádnému ukončení s tříměsíční výpovědní lhůtou před koncem kalendářního měsíce, není-li stanoveno jinak.
(2) V případě smluv o odvolávkách, není-li stanoveno jinak, je třeba závazná množství oznámit nejméně 3 měsíce před termínem dodávky prostřednictvím odvolávek. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku opožděných odvolávek nebo následných změn odvolávek ohledně času nebo množství kupujícího ponese kupující.

5. Doba dodání

(1) Není-li výslovně uvedeno jinak, uvedené dodací lhůty jsou pouze přibližné. Případná dodací lhůta začíná běžet až v případě, že jsou vyjasněny všechny podrobnosti realizace a obě strany se vzájemně dohodly na podmínkách objednávky. Případný dohodnutý termín dodání bude odpovídajícím způsobem posunut. Jakákoli změna rozsahu služeb bude mít za následek odpovídající prodloužení dodací lhůty po přijetí objednávky.
(2) Splnění našich dodacích povinností dále vyžaduje včasné a řádné plnění povinností kupujícího. Obhajoba neplnění zůstává vyhrazena. Kromě toho jsme oprávněni odložit dodávku, pokud kupující bezdůvodně nesplní splatné platební povinnosti vyplývající z předchozích dodávek.
(3) V případě, že nemůžeme dodržet dohodnuté dodací lhůty v důsledku vyšší moci, pracovních sporů, vládních opatření, nedostatku energie nebo surovin, dopravních úzkých míst nebo překážek, provozních překážek, například kvůli požáru, vodě a/nebo nebo závady na stroji, za které neneseme odpovědnost, nebo jiná narušení plynulosti provozu v našich provozovnách nebo provozech dodavatelů či subdodavatelů, za které neneseme odpovědnost a které mají prokazatelně významný dopad, jsme povinni bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu („unverzüglich“). V takových případech jsme oprávněni prodloužit dodací lhůtu o dobu zásahu vyšší moci nebo narušení, pokud jsme o tom kupujícího informovali v souladu s výše uvedenou informační povinností. Pokud se v důsledku toho stane dodávka nemožná, naše povinnost dodávky zaniká a nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Pokud kupující prokáže, že následné plnění smlouvy ho v důsledku prodlení nezajímá, může od smlouvy odstoupit, další nároky jsou vyloučeny. Pokud případ vyšší moci nebo narušení trvá déle než tři měsíce, můžeme od smlouvy odstoupit s ohledem na kteroukoli část smlouvy, která dosud nebyla splněna, za předpokladu, že jsme kupujícího informovali v souladu s výše uvedenou informační povinností a nepřevzali riziko nákupu („Beschaffungsrisiko“) nebo záruku dodání.
(4) Článek 5 (3) se použije obdobně, pokud a v rozsahu, v jakém jsme před uzavřením smlouvy s kupujícím uzavřeli krycí transakci, která by nám – pokud by byla řádně provedena – umožnila splnit naše smluvní závazky. v našem vztahu s kupujícím a nebyly dodány našimi dodavateli v souladu se smlouvou a/nebo včas bez naší chyby.
(5) V případě, že jsme v prodlení, může kupující písemně určit dodatečnou lhůtu k plnění, a pokud tato lhůta marně uplynula, od smlouvy odstoupit. Dodatečná lhůta k plnění se nevyžaduje, pokud vážně a s konečnou platností odmítneme splnit smlouvu nebo pokud je podkladová smlouva transakcí s pevným datem („Fixgeschäft“) podle § 323 odst. 1 písm. 2 č. 2 německého občanského zákoníku (BGB) nebo § 376 německého obchodního zákoníku (HGB) nebo existují-li zvláštní okolnosti, které s ohledem na zájmy obou stran odůvodňují okamžité odstoupení od smlouvy.
(6) Jsme odpovědní za škody pouze v souladu s článkem 10 těchto VOP. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy se řídí zákonnými ustanoveními.
(7) Je-li dohodnuta přejímací kontrola dodaného zboží, musí být přejímací kontrola provedena v našem závodě ihned poté, co jsme kupujícího informovali, že zboží je připraveno k přejímce, není-li dohodnuto jinak. Náklady na přejímací kontrolu ponese kupující.
(8) Je-li kupující v prodlení s převzetím nebo je-li dodávka zpožděna z důvodů, které lze přičíst kupujícímu, budeme oprávněni požadovat náhradu jakékoli škody, která v důsledku toho vznikne, včetně případných dodatečných nákladů. V těchto případech zboží uskladníme na riziko kupujícího a kupujícímu toto uskladnění fakturujeme. Za uskladnění jsme oprávněni účtovat paušální poplatek ve výši 0,1 % z čisté ceny sjednané ve smlouvě za každý dokončený pracovní den („Werktag“), maximálně však 5 % v úhrnu z čisté ceny sjednané ve smlouvě. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky. Kupující si vyhrazuje právo prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo škoda podstatně menší, než je výše uvedený paušální poplatek.
(9) Vyhrazujeme si právo na částečné dodávky, pokud a v rozsahu, který je pro kupujícího přiměřeně přijatelný, rovněž s ohledem na zájmy kupujícího.

6. Doručení a přenos rizika

(1) Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, dodávky se uskutečňují FCA (podle Incoterms 2010 nebo v jejich příslušné časově platné verzi) z našeho závodu v Porta Westfalica. To platí i v případě, že jsme výjimečně převzali náklady na dopravu nebo je zaplatili předem jménem kupujícího.
(2) V případě, že byla dohodnuta přeprava, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na kupujícího okamžikem předání zboží dopravci, speditérovi nebo jiné třetí osobě pověřené provedením náklad. To platí i v případě, že je přeprava prováděna našimi vlastními vozidly, pokud jsme převzali náklady na dopravu nebo pokud jsme náklady zálohovali jménem kupujícího. Pokud se dodávka zpozdí z důvodů, které lze přičíst kupujícímu, přechází riziko na kupujícího v době, kdy je zboží připraveno k odeslání a my jsme o tom kupujícího informovali.
(3) Pokud není uvedeno jinak, bude typ balení ponechán na našem přiměřeném uvážení. Náklady na balení hradí kupující. Přepravní boxy, které používáme jako standardní balení, nejsou určeny ke stohování. Speciální balení (například se zesílenými podpěrami umožňujícími stohování přepravních krabic, maximálně však dvě vysoké) podléhá zvláštní dohodě a/nebo požadavku kupujícího (nejpozději při odeslání objednávky).
(4) Pokud kupující včas neoznámí způsob dodání zboží, uzavřeme na náklady kupujícího přepravní smlouvu s dopravcem. V tomto případě je volba přepravní cesty a způsobu dopravy na našem uvážení, pokud není uvedeno jinak. Kupující nás upozorní, zda požaduje pojištění dopravy; pokud ano, bude dle našeho přiměřeného uvážení ve prospěch kupujícího uzavřeno pojištění přepravy. Veškeré náklady vzniklé v tomto ohledu nese kupující, i když jsme výjimečně převzali zbývající náklady na dopravu.
(5) Přepravní obaly odebíráme zpět v naší provozovně v běžné pracovní době.

7. Výhrada vlastnického práva

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo k dodanému zboží až do přijetí všech plateb vyplývajících z obchodního vztahu s kupujícím.
(2) Před úplným zaplacením zajištěných pohledávek nesmí být zboží s výhradou vlastnictví kupujícím bez našeho výslovného písemného souhlasu zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako zajištění kupujícím. V případě zástavy nebo jiného zásahu třetí strany nás musí kupující neprodleně písemně informovat. Pokud podáme žalobu proti třetí straně a v rozsahu, v jakém byla žaloba úspěšná a třetí strana nám nebude schopna uhradit námi vynaložené soudní a mimosoudní náklady, bude za tyto náklady odpovědný kupující.
(3) Při jednání kupujícího v rozporu se smlouvou – zejména opožděné platbě – jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnou úpravou a reklamovat vyhrazené zboží.
(4) Kupující je povinen nám vždy oznámit umístění zboží podléhajícího výhradě vlastnictví až do úplného zaplacení rezervovaného zboží.
(5) Kupující je oprávněn zboží dodané v rámci běžného obchodního styku dále prodat. Tímto na nás však postupuje veškeré nároky ve výši konečné fakturované částky (včetně daně z přidané hodnoty) našich pohledávek, které vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, bez ohledu na to, zda zakoupené zboží bylo znovu prodány s dalším zpracováním nebo bez něj. Po takovém postoupení zůstává kupující i nadále oprávněn tuto pohledávku vymáhat. Naše právo vymáhat tento nárok sami tím zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však nevymáhat pohledávku za předpokladu, že nebudou vzneseny žádné protesty proti vyúčtování nebo šeku, kupující splní své platební povinnosti z přijatého výtěžku, nebude v prodlení s platbou a zejména nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. s ohledem na majetek kupujícího vedena. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nám kupující oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, uvedl všechny údaje potřebné k jejich vymáhání, dodal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o uvedeném postoupení.
(6) Zpracování nebo přeměna zboží dodaného s výhradou vlastnictví kupujícím se vždy považuje za provedenou pro nás a naším jménem. Pokud je zboží dodané s výhradou vlastnictví zpracováno s jinými předměty/materiály, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty zboží podléhajícího výhradě vlastnictví k ostatním zpracovaným předmětům/ materiálů v době zpracování. Ve všech ostatních ohledech platí ustanovení platná pro zboží dodávané s výhradou vlastnictví obdobně i pro předměty vzniklé tímto zpracováním.
(7) Je-li zboží dodané s výhradou vlastnictví smícháno nebo spojeno neoddělitelně s jinými předměty/materiály, které nám nepatří, tak, že se stanou hlavními součástmi jednotného předmětu, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměr hodnoty zboží podléhajícího výhradě vlastnictví k ostatním smíšeným nebo spojeným položkám/materiálům v době spojení nebo smíchání. Je-li zboží a jiné věci/materiály spojeny nebo smíchány tak, že je třeba považovat věc kupujícího za hlavní věc, je již zde a nyní dohodnuto, že kupující na nás převede poměrné spoluvlastnictví. Takto vyrobený společně držený majetek si kupující ponechá v bezpečné úschově pro nás. Dále bude pro předmět vzniklý takovým spojením nebo smícháním platit totéž, co pro dodané zboží s výhradou vlastnictví.
(8) Kupující je povinen se zbožím s výhradou vlastnictví zacházet šetrně. Je povinen si je na vlastní náklady přiměřeně pojistit, zejména proti požáru, škodám vodou a odcizení na náhradní hodnotu. Kupující je povinen včas a na vlastní náklady provést potřebné servisní a kontrolní práce.
(9) V případě ztráty nebo poškození zboží s výhradou vlastnictví nám kupující tímto postupuje veškeré nároky na pojistné plnění existující v této souvislosti ve výši konečné faktury (včetně daně z přidané hodnoty) naší nároky s ohledem na předmět dodávky formou dodatečného zajištění předem.
(10) V případě dodávek do zahraničí, jsou-li k zajištění účinnosti výše uvedené výhrady vlastnictví a/nebo některých dalších práv uvedených v odstavcích výše nezbytná určitá opatření a/nebo prohlášení některé ze stran, je kupující povinen informovat nás o tom písemně nebo textově a bez zbytečného odkladu na vlastní náklady přijmout veškerá nezbytná opatření a/nebo učinit všechna potřebná prohlášení. Pokud právo země dovozu neumožňuje výhradu vlastnického práva k dodanému zboží, je kupující povinen poskytnout bez zbytečného odkladu.

8. Nabytí vlastnictví obráběním, zpracováním nebo opravou námi poskytnutých předmětů

(1) Dodá-li nám kupující věc k opracování nebo opracování nebo opravě a zůstane-li kupující výlučným vlastníkem opracované, zpracované nebo opravené věci i po opracování, zpracování nebo opravě, je již zde a nyní dohodnuto, že kupující nám připisuje poměrné spoluvlastnictví v poměru hodnoty našich obráběcích, zpracovatelských nebo opravárenských prací (konečná fakturovaná částka včetně daně z přidané hodnoty) k hodnotě věci zpřístupněné v době zpracování.
(2) Pokud se věc při obrábění, zpracování nebo opravě smíchá nebo spojí s věcmi/materiály, které nám patří tak, že se stanou podstatnými součástmi jednotného předmětu, nabudeme spoluvlastnictví nového předmětu v poměru hodnoty našich položek/materiálů na hodnotu položky kupujícího zpřístupněné v době spojení nebo smíchání.
(3) Dojde-li ke spojení nebo smíchání tak, že věc kupujícího je třeba považovat za hlavní věc, je již zde a nyní dohodnuto, že kupující na nás převede poměrné spoluvlastnictví v poměru hodnotu našeho obrábění, zpracování nebo opravy (konečná fakturovaná částka včetně daně z přidané hodnoty) na hodnotu položky zpřístupněné v době spojení nebo smíchání.
(4) Ustanovení čl. 7 těchto OP se přiměřeně použijí na věci kupujícího, ke kterým jsme nabyli spoluvlastnictví v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Pro upřesnění: spoluvlastnictví, které jsme nabyli podle výše uvedených podmínek, převedeme na kupujícího dodáním věci v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 7 těchto VOP.

9. Záruka - Odpovědnost za porušení povinností

(1) Na práva kupujícího z vady jakosti nebo vlastnického práva (včetně nesprávné dodávky a krátké dodávky) se vztahují zákonná ustanovení, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Je-li zboží nakonec dodáno spotřebiteli (prodej spotřebního zboží podle § 474 BGB (německý občanský zákoník)), použijí se zvláštní zákonná ustanovení v §§ 445a, 445b, 478 odst. 1 písm. 1 BGB (německý občanský zákoník) zůstávají ve všech případech nedotčeny. Ve všech ostatních případech se zvláštní ustanovení upravující postih dodavatele nepoužijí.
(3) V případě, že musíme plnit smlouvu v souladu s výkresy, specifikacemi, vzory, obrázky a/nebo jinými dokumenty dodanými kupujícím, musí kupující nést riziko vhodnosti pro zamýšlené použití.
(4) Jsou-li části kupujícího zpracovávány pro kupujícího, je kupující povinen přezkoumat, zda jsou části vhodné pro požadované zpracování. Pokud se zpracování dílů zaslaných kupujícím nepodaří z důvodů mimo naši kontrolu a odpovědnost, neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli způsobené škody. Kupující bude nadále povinen uhradit již vynaložené náklady na zpracování. Veškeré nezbytné náklady na přepracování fakturujeme kupujícímu.
(5) Právo kupujícího na záruční nároky podle této smlouvy vyžaduje, aby kupující řádně splnil své povinnosti kontroly a oznámení závad v souladu s § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Pokud smluvní vztah mezi námi a kupujícím představuje smlouvu o dílo a služby („Werkvertrag“), použije se přiměřeně § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Oznámení o závadách musí být zasláno písemně našemu oddělení zákaznických služeb.
(6) Je-li s kupujícím dohodnuta přejímací prohlídka nebo výchozí prohlídka vzorku, je vyloučena reklamace vad, které mohl kupující zjistit při pečlivé přejímce nebo prvotní prohlídce vzorku.
(7) Musíme mít příležitost prověřit na místě jakoukoli reklamovanou vadu.
(8) Při nedodržení našich pokynů k obsluze a údržbě, provádění neoprávněných úprav na výrobcích a/nebo výměny dílů jsou nároky na záruku za takto způsobené následky vyloučeny. Výše uvedené platí také pro nesprávnou instalaci nebo demontáž, špatnou údržbu, nesprávnou manipulaci nebo skladování, nesprávné opravy, které jsme neprovedli, změny, jakož i chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, za které neneseme odpovědnost, jakož i povětrnostní nebo jiné přirozené příčiny.
(9) Má-li dodané zboží nebo vytvořené dílo vady, má kupující ze zákona následující práva:
a) Jsme nejprve oprávněni vadu buď odstranit, nebo dodat kupujícímu zboží bez vady, jak se tak rozhodneme, nebo v případě, že byla sjednána smlouva o dílo a službách, zhotovit dílo nové (následné plnění (“ Nacherfüllung”)). Kupující je povinen vyčkat nezbytnou dobu a dát příležitost k následnému plnění. Naše právo odmítnout poskytnutí následného plnění za podmínek stanovených zákonem zůstává nedotčeno.
b) Poneseme náklady nutné k následnému plnění, mimo jiné včetně nákladů na dopravu, práci, materiál a mýtné, za předpokladu, že se zboží skutečně ukáže jako vadné. Pokud se žádost kupujícího o odstranění vady ukáže jako neoprávněná, jsme oprávněni požadovat po kupujícím náhradu nákladů, které nám v důsledku neoprávněné žádosti vznikly. Pokud kupující věděl o závadě již při instalaci/montáži nebo pokud instalace/montáž nebyla provedena v souladu s určeným a/nebo zamýšleným použitím zboží, neneseme náklady na deinstalaci/demontáž. vadného výrobku ani náklady na jeho reinstalaci/zpětnou montáž v rámci naší povinnosti poskytnout následné plnění. To platí i v případě, že kupující před instalací/montáží nepoznal vadu z hrubé nedbalosti, ledaže jsme vadu podvodně zatajili nebo neposkytli zvláštní záruku (dále jen „záruka“).
c) V případě náhradní dodávky nebo v případě, že byla sjednána smlouva o dílo a službách, nové výroby, je kupující povinen nám na požádání vrátit vadné zboží.
d) Následné plnění jsme oprávněni podmínit zaplacením ceny sjednané kupujícím za dodané zboží. Kupující je však oprávněn zadržet přiměřenou část ceny.
e) Nedojde-li k následnému plnění, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení sjednané kupní ceny dle své volby. V případě drobných vad však neexistuje právo na odstoupení od smlouvy.
f) Platí pouze nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu nákladů

10. Výluky a omezení odpovědnosti

(1) S výhradou ustanovení čl. 10 odst. 2 odpovídáme pouze za škody – v případě smluvních, mimosmluvních nebo jiných nároků na náhradu škody, bez ohledu na právní důvod, zejména z důvodu vad, prodlení a nemožnost, culpa in contrahendo a delikt – v případě úmyslného úmyslu a/nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslného úmyslu a/nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zástupců nebo zástupců. Kromě toho ručíme také v případě mírné nedbalosti, včetně mírné nedbalosti našich zástupců a zástupců, za škody vzniklé porušením základní smluvní povinnosti, tedy povinnosti, jejíž splnění vede k řádnému plnění smlouvy. v první řadě možné a u kterých tedy může kupující obvykle očekávat, že bude z naší strany splněn (hlavní povinnost). Pokud a v rozsahu, ve kterém nejsme odpovědní za úmyslné porušení povinnosti, bude odpovědnost za škody omezena na předvídatelné typické škody.
(2) Nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku zranění na životě, zdraví nebo zdraví, jakož i nároky kupujícího podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek a zvláštních zákonných ustanovení upravujících konečné dodání zboží spotřebiteli, jakož i dalších povinných zákonných ustanovení. předpisy o odpovědnosti zůstávají nedotčeny výlukami a omezeními odpovědnosti uvedenými v článku 10 (1). Výše uvedené výjimky a omezení neplatí, pokud jsme podvodně zatajili závadu nebo pokud jsme odpovědní z důvodu převzetí záruky nebo rizika nákupu (“Beschaffungsrisiko”).
(3) Ustanovení čl. 10 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 platí i v případě, že kupující místo nároku na náhradu škody požaduje výměnu nepotřebných aplikací.
(4) Pokud je naše odpovědnost za škody vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škody našich zaměstnanců, zástupců a zástupců, která je založena na stejném právním důvodu.

11. Promlčecí lhůta

(1) Nároky kupujícího z vad jakosti a vlastnictví se promlčují uplynutím 12 měsíců od dodání (předání) zboží.
(2) Kogentní ustanovení o promlčení zůstávají nedotčena. Proto se čl. 11 odst. 1 nevztahuje na nároky za újmu na životě, zdraví nebo zdraví, na nároky založené na úmyslném úmyslu a hrubé nedbalosti a na nároky založené na převzetí záruky nebo rizika nákupu („Beschaffungsrisiko“). . Delší promlčecí lhůty podle § 438 (1) č. 1 německého občanského zákoníku (BGB) – věcná práva třetích osob; § 438 (1) č. 2, 634a (1) č. 2 německého občanského zákoníku (BGB) – stavby (Bauwerke), stavební materiály a stavební díly, jakož i plánovací služby pro stavbu a § 438 (3), 634a (3) německého Občanský zákoník (BGB) – podvodné zatajování zůstává nedotčeno. Konečná smlouva v dodavatelském řetězci se týká prodeje spotřebního zboží podle § 474 německého občanského zákoníku (BGB) (tj. pokud je zboží nakonec dodáno spotřebiteli), promlčecí lhůty stanovené v § 445b německého občanského zákoníku Občanský zákoník (BGB) zůstávají rovněž nedotčeny.
(3) Promlčecí lhůty vyplývající z čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 pro nároky z vad jakosti a vlastnických práv se přiměřeně použijí na konkurenční smluvní nebo mimosmluvní nároky na náhradu škody kupujícího, které jsou založeny na vadě smluvním zbožím. Pokud však v jednotlivém případě aplikace zákonných pravidel promlčení vede k dřívějšímu zákonnému promlčení konkurenčních nároků, platí zákonná promlčecí lhůta i pro konkurenční nároky. Zákonné promlčecí lhůty podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají v každém případě nedotčeny.
(4) Pokud je promlčecí lhůta pro nároky vůči nám zkrácena podle čl. 11 odst. 1 až 3, platí to přiměřeně pro jakékoli nároky kupujícího vůči našim statutárním zástupcům, zaměstnancům, zplnomocněným zástupcům a zástupcům, kteří jsou založeny na stejném právním důvodu.

12. Právo na odstoupení od smlouvy – právo na ukončení

(1) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pro jiné porušení povinnosti z naší strany než pro vadu, pouze pokud můžeme za toto porušení povinnosti nést odpovědnost.
(2) V případě smlouvy o dílo a službách, na základě které jsme povinni dosáhnout určitého výsledku („Werkvertrag“), nebo smlouvy o dílo a služeb, na základě které jsme povinni dodat kupujícímu movité věci k výrobě popř. vyrobeno (“Werklieferungsvertrag”) je vyloučeno právo kupujícího svobodně ukončit smlouvu podle § 651, 649 německého občanského zákoníku (BGB).

13. Práva průmyslového vlastnictví a autorská práva

(1) Pokud není stanoveno jinak, jsme povinni provést dodávku bez práv k průmyslovému vlastnictví a/nebo autorských práv třetích osob (dále jen práva průmyslového vlastnictví) pouze v zemi, ve které se nachází místo původní dodávky.
(2) Vznese-li třetí osoba oprávněné nároky vůči kupujícímu za porušení práv průmyslového vlastnictví námi dodaným zbožím používaným v souladu se smlouvou, odpovídáme vůči kupujícímu takto: Budeme možnost a náklady, buď zajistit užívací právo k dotčeným dodávkám, nebo je upravit tak, aby bylo zajištěno, že nebudou porušovat taková vlastnická práva, nebo si takové dodávky nevymění. V případě, že po nás nelze rozumně požadovat ani jednu z možností, může kupující odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu v souladu se zákonnými ustanoveními a článkem 8 těchto VOP. Naše povinnost k náhradě škody je stanovena článkem 10 těchto OP, promlčecí lhůta článkem 11 těchto OP. Výše uvedené povinnosti se nás týkají pouze za předpokladu, že nám kupující neprodleně písemně oznámil nároky uplatněné třetími osobami.
(3) Nároky kupujícího jsou vyloučeny v rozsahu, v jakém je on sám odpovědný za porušení práva průmyslového vlastnictví. Nároky kupujícího jsou vyloučeny zejména tehdy, je-li porušení práva průmyslového vlastnictví způsobeno zvláštními požadavky kupujícího nebo je způsobeno používáním, které jsme nemohli předvídat, nebo je-li dodávka kupujícím změněna nebo je používána společně s výrobky, které nedodali a pokud nejsme odpovědní za porušení.

14. Nezveřejnění

Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na obrázky, výkresy, výpočty a další dokumenty. To platí i pro písemné dokumenty, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před předáním třetím osobám vyžaduje kupující náš výslovný písemný souhlas. Na požádání nám kupující musí tyto dokumenty kompletně vrátit, včetně případných pořízených kopií, pokud již nejsou potřeba při běžném obchodním styku nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

15. Komunikace s kupujícím

(1) Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci dodávek, služeb a nabídek, zpracováváme výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Informace podle čl. 13, 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 o tomto zpracování osobních údajů naleznete na www.jacobrohre.de/datenschutzhinweis/.


(2) V případě, že jsou nám osobní údaje předány, je kupující povinen včas informovat dotčené osoby o zpracování údajů z naší strany v souladu s článkem 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Zdržujeme se poskytování informací dotčené osobě.

16. Závěrečná ustanovení

(1) Převod smluvních práv a povinností na třetí osoby ze strany kupujícího je přípustný pouze s naším písemným souhlasem. To neplatí, pokud jsou smluvní práva a povinnosti převedeny na přidruženou společnost ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG).
(2) Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění pro platby a dodání Porta Westfalica.
(3) Na smluvní vztah se použije právo Spolkové republiky Německo. Použití prodejního práva OSN (CISG - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží) je vyloučeno.
(4) Je-li kupující obchodník, veřejnoprávní právnická osoba nebo speciální veřejnoprávní fond („öffentlich-rechtliches Sondervermögen“), jak je definováno německým právem, místo soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu, včetně právní jednání týkající se šeků, směnek a listin se budou konat v místě příslušném v našem registrovaném sídle Porta Westfalica. Jsme však také oprávněni podat žalobu proti kupujícímu u soudu příslušného v místě jeho bydliště.
(5) V případě nesrovnalostí mezi německou a přeloženou verzí těchto VOP má vždy přednost německé znění.
(6) Pokud by jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP nebo jakékoli jednotlivé ustanovení jakékoli jiné smlouvy bylo nebo se stalo neplatným nebo nezákonným, platnost zbývajících ustanovení nebo dohod není žádným způsobem dotčena.

Doručujeme v souladu s našimi „Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami“.
(Viz také www.jacob-rohr.de nebo na vyžádání.)
Dodáváme v souladu s našimi „Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami“.
(Navštivte také www.jacob-uk.com nebo si od nás také vyžádejte kopii.)